Læreplaner

 

Musikskolens læreplaner

INSTRUMENTALUNDERVISNING

Langeland Musikskole tilrettelægger musikundervisningen, så den i størst muligt omfang tager udgangspunkt i den enkelte elev. Der tages for hver enkelt elev hensyn til elevens forkundskaber og interesser. Elevens motivation, spillelyst og lyst til at lære skal bevares og gerne udbygges.

For den enkelte elev lægges læreplanen i en dynamisk proces i et samarbejde mellem elev og lærer. Forældre kan være en del af denne proces. Det forudsættes, at der arbejdes med elevens instrumentale færdigheder, generel kundskabstilegnelse omkring musik, samt en personlig musikalsk udvikling. Der arbejdes med elementer, som er fuldstændigt tilpasset den enkelte elevs motivation og faglige formåen.

For forældre er der mulighed for at få indblik i den individuelle læreplan gennem dialog med eleven og musikskolelæreren.

Musikalsk grundskole:

Musikalsk grundskole er musikskolens tilbud til elever op til ca. 3. klasse. Der undervises på hold. Undervisningstiden afhænger som udgangspunkt af børnenes alder. Op til skolealderen undervises i 30 minutter, for skolebørn 45 minutter.

I musikalsk grundskole arbejdes med grundlæggende musikalsk undervisning. Der arbejdes med udgangspunkt i rim, rytmer, remser og at spille sammen. Der er meget fokus på at give eleverne et godt fundament for senere at begynde på et solistinstrument.
Solospil:
Soloundervisningen er basis for elevens undervisning. Solospillet er det grundlæggende for elevens faglige og personlige udvikling som instrumentalist/sanger.

Sammenspil:
Der lægges vægt på, at eleven så hurtigt som muligt indgår i sammenhænge, som udvikler elevens spil til også at omfatte sammenspil med andre. Omfanget og arten af dette kan afhænge af, hvilket instrument eleven er tilmeldt. Musikskolen lægger dog stærkt vægt på de kompetencer som sammenspilssituationer giver eleverne til brug for fremtidigt musikerskab.

 

Følgende elementer indgår i elevernes undervisning:

Øveteknik
Det tilstræbes fortløbende at lære eleven effektive og grundige metoder, så den daglige øvning bliver optimal uanset alder og niveau. Eleven gives værktøjer til at kunne forberede sig bedst muligt til den ugentlige undervisning, idet øvningen er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression.

Arbejdsstilling og instrumentbehandling
For ethvert instrument samt for vokalundervisningen arbejdes der med at indgive eleven gode arbejdsstillinger, så eleven fra starten får gode vaner i forhold til instrumentet. Med udgangspunkt i det enkelte instrument lærer eleven at pleje og håndtere instrumentet.

Musikalsk udtryk
På alle niveauer arbejdes der på, at eleven udvikler et personligt musikalsk udtryk. Dette kan ske både gennem reproducerende aktivitet (eleven fortolker allerede skrevet musik) og gennem producerende aktivitet (improvisation eller komposition.)

Motivation og evaluering
Motivationen ”gødes” først og fremmest via den nære kontakt mellem lærer, elev og forældre. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og der tages hensyn til elevens egne input. Evaluering finder sted gennem et nært samarbejde etableret mellem musikskolelæreren og hjemmet.

Musikkundskab/musikhistorie
Eleven skal gennem sin instrumentale udvikling (undervisning), stifte bekendtskab med forskellige tidsperioder og stilarter indenfor den klassiske og rytmiske musiks historie. I et vist omfang vil disse perioder og stilarter blive sat i et større historisk perspektiv.

Hørelære/teori
Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære med udgangspunkt i elevens valgte instrument. Elementer såsom gehørspil, harmonilære (ex. akkordsammenhænge) og rytmelære, vil i et vist omfang indgå i den instrumentale undervisning.

Koncertvirksomhed
At optræde for andre er en integreret del af musikundervisning. Det indgår dels i den daglige undervisning og dels gennem musikskolens aktiviteter, det være sig rene musikskolearrangementer eller arrangementer i samarbejde med lokale foreninger, erhvervsliv e.a.

Det tilstræbes, at alle musikskoleelever optræder mindst 1 gang hver sæson.